ตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
เช้าวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานนำนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 15 นาย
เข้ากราบบังคมทูลเบิกตัวตุลาการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลทหาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รักษาราชการ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร ประจำปี 2563 ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า
จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ