เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่๕ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
โดยมี พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ประธานสมาคมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง