มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดและ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการปลูกป่าด้วยเมล็ดแบบบูรณาการ “โปรยฟ้าฝากดิน”
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 0930 น. บริเวณสนามบินกองทัพบก ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมโครงการปลูกป่าด้วยเมล็ดแบบบูรณาการ “โปรยฟ้าฝากดิน” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 4.39 และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมของกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงกลาโหม โดย กองทัพภาคที่ 2 ได้ให้การสนับสนุนอากาศยาน(เฮลิคอปเตอร์)ในการโปรยเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้
สำหรับเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าที่โปรย ได้แก่ เมล็ดคูน แคป่า แคนา จามจุรี นนทรีป่า ประดู่ป่า พะยูง มะค่าโมง มะรุมป่า และสมอไทย จำนวน 69 ชนิด 20 กิโลกรัม 300,000 เมล็ด บริเวณที่โปรยเมล็ดไม้คือ บริเวณเชิงเขา ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด พิกัดตำบลอัคคะคำและตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าโปร่งและเป็นต้นน้ำของลำน้ำย่อย ได้แก่ ห้วยทราย ห้วยสมสนุก ที่ไหลลงแม่น้ำชี และเป็นพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการคือ
1) ห้วยทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2) ห้วยยางหินซอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3) ห้วยอัคคะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ซึ่งการดำเนินโครงการ”โปรยฟ้าฝากดิน”เป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าสีเขียว เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศน์ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ให้แก่ชุมชนต่อไป