“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแก่ทหารกองประจำการ”
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0900 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และกำลังพล โดย ผบ.มทบ.27 ได้ชี้แจงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ให้แก่ ทหารกองประจำการ ซึ่งเปรียบเสมือนลูกชายคนเล็ก และน้องคนสุดท้องของกองทัพบก โดยได้ชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆของ มทบ.27 ได้แก่ งานด้านสิทธิของกำลังพล ส่งเสริมให้เรียนต่อสายอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว การเป็นแหล่งข่าวทางทหารต่อต้านยาเสพติด เปิดโอกาสให้กำลังพลได้เสนอแนะปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ฝ่ายเสนาธิการได้ชี้แจงเรื่องที่สำคัญของแต่ละฝ่าย รวมทั้งโครงการทหารพันธ์ดี รวมถึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข, กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลในพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัย ก็ขอให้แจ้งให้ผู้บัญชาการ หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยด่วน เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป