มื่อ 8 พ.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส. อ.จังหาร จว.ร.อ. ( มว.รส.มทบ.27 ) เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนางวงเดือน พรมเลิศ ผญบ. ม.2 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จว.ร.อ.ผู้นำเกษตรผสมผสาน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา โดยได้มีการปลูกพืชผักสวนครัว, เลี้ยงปลา, เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ แบบอย่างพึ่งพาตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและได้เสริมสร้างการรับรู้ผลงานนโยบายการปฎิบัติงานของรัฐบาล/คสช. สร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และติตตามเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ฯ