“ผบ.มทบ.27 ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 2 ในพื้นที่อำเภอพนมไพร”
บ่ายวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เดินทางไปตรวจเยี่ยมทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ที่ศาลาประชาคมบ้านดอนพระจันทร์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน” โดยกระตุ้นประชาชนในหมู่บ้านให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข