“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศทหารกองประจำการ”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และทหารกองประจำการ ซึ่งเปรียบเสมือนลูกชายคนเล็ก และน้องคนสุดท้องของกองทัพบก
ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ งานด้านสิทธิของกำลังพล ส่งเสริมการศึกษาต่อ การเรียนต่อสายอาชีพตามความถนัด และการฝึกปฏิบัติงานระหว่างประจำการเพื่อให้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้หลังอำลาชีวิตรับราชการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในค่ายทหาร รวมทั้งชี้แจงการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ุดี การเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยมี ฝ่ายเสนาธิการได้ชี้แจงเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วย
 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สอบถามความเดือดร้อนของทหารกองประจำการ ซึ่ง พลทหาร นราวิชญ์ ศุภมาตย์ ทหารกองประจำการผลัดที่ 2/63 ต้องการให้หน่วยช่วยเหลือในการเกี่ยวข้าว ที่ อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากพักอาศัยอยู่กับตายายซึ่งอายุมาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จึงได้สั่งการให้นำรถเกี่ยวข้าวเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ครอบครัวน้องทหารนราวิชญ์ ฯในวันพรุ่งนี้ สร้างความอบอุ่นใจให้แก่น้องทหารใหม่อย่างยิ่ง

หลังจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับน้องๆทหารกองประจำการอย่างเป็นกันเอง