“โรงเรียน-โรงงาน” สร้างอาชีพให้ทหารกองประจำการหลังอำลาชีวิตรับราชการ”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ บริษัทสมาร์ท(2015)เซอร์วิสเซส จำกัด แนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ซึ่งอยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสากรรม ภายใต้ชื่อโครงการ ”โรงเรียนโรงงาน”เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีอาชีพรองรับภายหลังจากปลดประจำการและเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน