มทบ.๒๗ จัดกิจกรรมอบรม “ทหารกับศาสตร์พระราชาในการพัฒนาประเทศ”
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ อนุมัติให้
กกร.มทบ.๒๗ จัดการอบรมในหัวข้อ “ทหารกับศาสตร์พระราชาในการพัฒนาประเทศ” ณ ห้องอบรม ร้อย.มทบ.๒๗ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ ทบ.และ ทภ.๒ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา ให้ยั่งยืนคู่กับประเทศไทย และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะสืบสาน รักษาต่อยอด สร้างสุขปวงประชา โดยมี พ.ท.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ รอง หก.กกร.มทบ.๒๗, พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว ชรก.กกร.มทบ.๒๗ และ พ.ต.เอกลักษณ์ อินทร์อุ่นโชติ น.ประชาสัมพันธ์ มทบ.๒๗ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดสร้างความรู้ ความเข้าใจ ๕ เรื่อง ประกอบด้วย ๑.ที่มาของศาสตร์พระราชา, ๒.ศาสตร์พระราชา ๑๓ ด้าน, ๓ หลักทรงงาน ๒๓ ข้อ, ๔.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ๕ เกษตรทฤษฎีใหม่
ในการจัดการอบรมกำลังพลครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ นาย จากจำนวน ๑๐ รุ่น ในห้วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.๖๒ ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพล สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานภารกิจของหน่วย สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศต่อไป