ผบ.มทบ.27 เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง มทบ.27 กับ สถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างมณฑลทหารบกที่ 27 กับ สถานศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร โดยจัดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. การแข่งขันฟุตบอลชาย 9 คน
2. การแข่งขันเปตอง ชาย – หญิง
3. การแข่งขันแชร์บอลหญิง
สำหรับนักกีฬาที่ร่วมทำการแข่งขันจัดจาก ผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร/ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จาก จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร ทำการแข่งขันกับทีม มณฑลทหารบกที่ 27 จัดจาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีนำไปสู่ความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจร่วมกันบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป