“เชื่อมความสัมพันธ์ ชุมชนรอบค่าย รับฟังและแก้ไขปัญหา เสริมความรัก สร้างความสามัคคี”
ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน มทบ.27( ขุนภักดี 27 ),กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ,ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 และ คณะชุดสำรวจ จาก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ลงพื้นที่พบปะ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้ ไปเป็นแนวทางในการกำหนดแนวนโยบายของกองทัพบก ต่อไป