“ทหารสารวัตรทุกนาย คือ ผู้รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี รชต วงษ์อารีย์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจแนะนำสายงาน ทหารสารวัตรในเขตพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ณ กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 27
ในโอกาสนี้ ได้มอบนโยบายแก่กำลังพลทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 ดังนี้
“ให้ทหารสารวัตรทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ เอกสาร และสถานที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ห้ามมิให้กำลังพลกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนให้เหมาะสม มีเกียรติ และสง่างาม เพราะทหารสารวัตรทุกนาย คือ ผู้รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก”