“มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซม ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 1400 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดำเนินการ
โครงการ ทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งหน่วยได้จัดชุดช่าง ร่วมกับครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน ซ่อมแซม/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นโดยเร่งด่วน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า โรงเรือนในโครงการฯ เพื่อให้ โรงเรียนพร้อมในการเปิดเรียน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำการดำเนินการให้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการปลูกผักปลอดภัยตามโครงการ”บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” การปลูกไม้ผลตามโครงการ”ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การเลี้ยงเป็ดไข่บางประกง การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ตลอดจนนำผลผลิตมาเป็นอาหารกลางวันนักเรียน หากมีจำนวนมากสามารถจำหน่ายในชุมชนเพื่อสร้ายรายได้ และแบ่งปันผู้ยากไร้ในสถานะการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป