“ทหารพันธ์ุดี เรียนรู้การขยายพันธุ์ปลานิลจิตลดาแบบธรรมชาติ”
โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมเครือข่ายชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด, โรงเรียนบ้านสระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด และชุมชน เทศบาลตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรมการขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาแบบธรรมชาติ โดยมี นายอติราช ไชยคำ นักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27