โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ต่อไป