“มทบ.27 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 64 ”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27(1) เป็นผู้แทนในการให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 64 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่และวิทยากรจากศูนย์ฯมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก” เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ต่อไป