“ภาคภูมิใจที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทย”
“มทบ.27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
พันเอกประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ แผ่เมตตา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์