เมื่อ 7 พ.ค.61 เวลา 0900 – 1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.ปทุมรัตต์ (ร้อย.รส.ร.16 พัน.1) ร่วมกับ จนท.อบต.บัวแดง,กลุ่ม อสม., จิตอาสา, ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านโคกทม ทำการพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน “ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” เพื่อสร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชน ณ บ้านโคกทม ม.2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จว.ร.อ. ผลการปฏิบัติประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง จนท.ทหารกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่