“กิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564”
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564 ผลัดที่ 6 ห้วงวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
มีกิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนแบบหมุนเวียนสถานี ดังนี้
– การฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน
– วิชาการกำลังสำรอง
– งานทะเบียนพล
– จิตอาสา
โดยมี พันโท คมวัชรินทร์ กอทอง ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 กำกับดูแลการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด