“ มทบ.27 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 “
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Video Conferenc) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม และเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด