“หมอทหารเดินเท้า เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม”
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนำชุดแพทย์เดินเท้า ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 4 คน เพื่อให้กำลังใจ สอบถามปัญหาสุขภาพและตรวจร่างกายเบื้องต้นพร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน ณ บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 8 อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด