“ซ่อมพนังกั้นน้ำชีที่ถูกน้ำเซาะขาด ที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด”
ศบภ.มทบ.27 โดย ช.พัน.6 พล.ร.6 นำกำลังพล ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลนาเลิง ,ตำบลขวาว ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่ถูกน้ำชีกัดเซาะขาดบริเวณช่วง บ้านผักกาดหญ้า หมู่ 4-บ้านคุ้งสะอาด หมู่ 5 ตำบลนาเลิง มีความกว้างประมาณ 12 เมตร โดยตอกเข็มไม้ วางบิ๊คแบ็ค เพื่อหยุดกระแสน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่นาของเกษตรกรในพื้นที่
และเมื่อปิดกั้นน้ำได้แล้วจึงจะวางแผนสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้ ปัจจุบันมีความก้าวหน้า 80% โดยมีส่วนราชการ และภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความรักความสามัคคีในชุมชน