“แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”
“มทบ.27 เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลของหน่วย เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะนำมาสู่การเป็นอัมพาตและเสียชีวิต พร้อมคัดกรองสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคฯ ณ บริเวณหน้าอาคารหอโหวดร้อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด