มทบ.27 สาธิต”ศาสตร์พระราชา ในการพัฒนาประเทศ”เพื่อ“สืบสาน รักษา ต่อยอด ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ คณะผู้บังคับบัญชา ร่วมเป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีกำลังพลที่ผ่านการอบรมศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ รุ่นที่ 1, ทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 พร้อมญาติทหารใหม่ ร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 325 คน โดยมีวิทยากรของหน่วยและ นายคำพันธ์ นาสมรูป เกษตรอำเภอเชียงขวัญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวถึงความสำคัญของศาสตร์ของพระราชาว่า “จะต้องร่วมกันสืบสานให้คงอยู่กับประเทศและโลกสืบไป และดำเนินตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการ“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” รวมทั้งให้กำลังพลและครอบครัว ชุมชนรอบค่ายทหาร น้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนานำสู่ความกินดีอยู่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่งและเกิดความยั่งยืน” สำหรับกิจกรรมทหารกับศาสตร์พระราชาในการพัฒนาประเทศในวันนี้ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม คือ 1.ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายสาธิต) เพื่อสร้างความชุ่มชื้นชะลอน้ำตามพระราชดำริ ร.9 2.ฟังการบรรยายการทำปุ๋ยสูตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ใช้วัชพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.กิจกรรมการทำน้ำส้มควันไม้ เพื่อนำไปเป็นสารไล่แมลง , 4.ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 20,000 ตัว สู่บ่อน้ำเพื่อเป็นอาหารเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรทฤษฎีใหม่ และ 5.ร่วมดำนาในแปลงนาสาธิต พันธุ์ข้าว กข.15 ข้าวหอมมะลิ พื้นที่ จำนวน 2 แปลง 2 ไร่ และ 2งาน โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,คณะผู้บังคับบัญชา, กำลังพลที่ผ่านการอบรมศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 1, ญาติทหารใหม่และทหารใหม่ร่วมมือ ร่วมใจ ดำนาในแปลงสาธิต สร้างความรัก ความสามัคคี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการลงแขกดำนา ตลอดจนเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม มีความยั่งยืนต่อไป