“ทหารร้อยเอ็ด เข้ารื้อถอนบ้านเรือน ที่พักอาศัย ผู้มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส”
บ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่บ้านของ นาง ดวงจันทร์ ทาแพงน้อย บ้านจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ เข้ารื้อบ้านของนางดวงจันทร์ฯ ที่ประสบวาตภัยในห้วงที่ผ่านมา เนื่องจากนางดวงจันทร์ฯ เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน และอาศัยอยู่กับบุตรชายที่พิการ เพียง 2 คน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องที่ ท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ จึงได้บูรณาการร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ นาง ดวงจันทร์ ต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=48j_BUH0UOI