“มทบ.27 นำทหารใหม่ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อรับเอาพระรัตนตรัยและคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2565 ผลัดที่ 2 จำนวน 139 นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อรับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ปลูกฝังคุณธรรมให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา โดยมี พระครูสิริสาธุวัตร เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือย เจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธีนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกผลัด ซึ่งมีประโยชน์ต่อทหารใหม่ เพราะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น เป็นการประกาศตนของผู้นับถือศาสนาพุทธ ยอมรับในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทางศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรม ของพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับคำแนะนำศึกษา ซึ่งจะทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุขตลอดไป
(วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.)