เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ.มทบ.๒๗ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยิงปืนขั้นพื้นฐานสำหรับสถานีตำรวจ โดยมีพล.ต.ต ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร.อ.
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะของหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้ที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบ สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมยิงปืนขั้นพื้นฐานสำหรับสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีโอกาสฝึกทักษะการใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้อง มีการพัฒนา
ศักยภาพเชิงทักษะและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้เรื่องความปลอดภัยจากการใช้อาวุธ ตลอดทั้งการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุเกี่ยวกับอาวุธปืน การปฏิบัติต่ออวุธปืนได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้
อาวุธปืน
๓. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อหาความรู้ทางหลักวิชาการเกี่ยวกับอาวุธปืน
๔ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะ
ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยทำการฝึกอบรมข้าราชการตำวจชั้นสัญญาบัตร และประทวนที่ปฏิบัติราชการใน
สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดทุกสายงาน จำนวน ๒๙๕ นาย