“ประชาสัมพันธ์ ขยายโอกาส…สู่การเป็นทหารอาชีพ”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 ให้กับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ บ้านโคกสีดา และ บ้านบะยาว ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่ช่องทางหอกระกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ,ช่องทางสื่อโซเชียลและช่องทางอื่นๆ เพื่อกระจายข่าวสารให้บุตรหลานในพื้นที่ตลอดจนประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีพที่มั่นคงให้แก่ชุมชน