“กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน”
ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 จัดรถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด สำหรับเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน เนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังสูง รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้