“มทบ.27 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง ปีการศึกษา 2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนพื้นที่ฝีก และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง ปีการศึกษา 2565 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่27 ให้เป็นไปด้วยตวามเรียบร้อยปลอดภัย ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด