“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจกิจการทั่วไปภายใน มทบ.27
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจกิจการทั่วไปภายใน มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา , นายทหารฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพล ร่วมการอบรมก่อนการตรวจ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม
เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการตรวจกิจการทั่วไปของหน่วย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบตามสายงาน
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำเรื่องความถูกต้องในการดำเนินการจัดทำทะเบียน สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามระเบียบการจัดเก็บ และเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบต่อไป