“ฝึกอบรมวิชาชีพเชฟทำอาหาร (กุ๊ก) ให้กับน้องพลทหาร เสริมแนวทางสร้างอาชีพ ก่อนปลดประจำการ”
หมวดพลเสนารักษ์ ร่วมกับ ฝ่ายโภชนาการ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ ในวิชาเชฟทำอาหาร (กุ๊ก) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร และสถานที่จัดการอบรมจาก ฝ่ายโภชนาการ รพ.ค่ายสมเด็จ ฯ มีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับการการทำอาหาร และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ สร้างอาชีพเสริมได้ เมื่อปลดจากกองประจำการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี