“ มทบ.27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เน้นย้ำข้อห่วงใยต่อกำลังพล”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พบปะกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ในกิจกรรมเสนาสนเทศ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อเน้นย้ำข้อห่วงใยต่อกำลังพล ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร พร้อมทั้งเน้นย้ำไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน สิ่งเสพติด การใช้อำนาจในทางมิชอบ การฉ้อโกง การลักลอบทำงานที่ไม่ใช่งานราชการทางทหาร และปัญหาหนี้สิน โดยให้ยึดหลักความพอเพียง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานและปัญหาครอบครัว พร้อมทั้งสนับสนุนให้กำลังพล ศึกษาต่อเพื่อสร้างโอกาสในการรับราชการต่อไป