“ มทบ.27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เน้นย้ำข้อห่วงใยต่อกำลังพล”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร้อยตรี – ร้อยเอก,นายทหารประทวน พนักงานราชการที่บรรจุใหม่และที่ปรับย้ายมารับราชการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องอบรมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเน้นย้ำข้อห่วงใยต่อกำลังพล ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร พร้อมทั้งเน้นย้ำไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน สิ่งเสพติด ปัญหาหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ให้ยึดหลักความพอเพียง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานและปัญหาครอบครัว พร้อมทั้งแนะแนวทางรับราชการให้เจริญก้าวหน้าต่อไป