มทบ.27 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในค่ายประเสริฐสงคราม กำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากค่ายทหาร
วันนี้( 26 มิ.ย.62 )เวลา 13.30 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27/ผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มทบ.27ประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล ครอบครัว จาก มทบ.27 ,รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,ร.16พัน.1 ,รด.จิตอาสา จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และประชาชน ชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในค่ายประเสริฐสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดและกำจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากค่ายทหารและชุมชนรอบค่าย
โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27ได้เน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัวให้ช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสกับทางราชการ เมื่อพบเห็นพฤติกรรมสิ่งบอกเหตุรวมไปถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ายทหาร
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การเดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด การอบรมยาเสพติดสำหรับทหารใหม่และผู้เคยเสพยาเสพติดและจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นยาเสพติดในค่ายทหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและกำจัดยาเสพติดให้หมดสิ้น เพื่อให้เป็นชุมชนสีขาวที่ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป
และเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่ลานสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล รวมทั้งให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน