มทบ.27 ร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดกลางมิ่งเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูกิตติคุณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม ให้ทาน รักษาศีล และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา จาก พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ในหัวข้อ พรหมวิหารธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชน ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี พันเอกหญิงกมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ, สมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับส่วนราชการจำนวน 14 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อส่งเสริม เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
(วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 0930 นาฬิกา)