มณฑลทหารบกที่ 27 มอบใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเข็มเยาวชน Youth Leaders NextGen
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเข็มเยาวชน Youth Leaders NextGen ให้กับผู้แทนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน Youth Leaders NextGen ประจำปี 2566 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27
ตามที่ กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน ” Youth Leaders NextGen” เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และมีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – วันที่ 3 กันยายน 2566 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ จากวิทยากรชมรมคนต้นคิด และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “คนสร้างสุขเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
ซึ่งเยาวชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีและได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อน้องๆ ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด