“ทหารร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมเยือนผู้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา”
เช้าวันที่ 3 มิถุนายน 2561กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนายทองพูล อามาตรมนตรี ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร และนาง สุดใจ ศรีษะสงฆ์ บ้านธงธานี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำเกษตรผสมผสาน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการปลูกพืชไร่ พืชสวน, เลี้ยงปลา, เลี้ยงกบ, ปลูกเห็ดฟาง มีการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อใช้เองและเพื่อจำหน่าย เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=rcIkTgMdNbI