ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย ของ มณฑลทหารบกที่ 27 ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับสมัครงานของบริษัทเครือเจริญโภคภัณท์ร่วมกับกองทัพบก ให้แก่ผู้นำชุมชน ญาติของทหารที่ปลดประจำการ รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีอาชีพและมีงานทำ นอกจากนั้น ยังได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดกับชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้เกิดขึ้นระหว่างทหารกับประชาชนพร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์บอกลูกหลานในการสมัครใจเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้นในการก้าวเข้าสู่การเป็นบุคคลากรของกองทัพบกในอนาคต