มณฑลทหารบกท่ี 27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน กันยายน 2566
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน กันยายน 2566 (ครั้งที่ 9/2566) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดในรอบเดือนที่ผ่านมา และรับทราบกิจกรรมโครงการ การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและปรึกษาหารือข้อราชการด้านต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกัน