“มทบ.27 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่มัคคุเทศก์น้อย มทบ.27”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ เด็กหญิง จารวี หนูช่วย มัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27 ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก โดยได้สนับสนุนภารกิจของ มณฑลทหารบกที่ 27 ในการนำเสนอกิจกรรมของหน่วยผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่างดี
หน่วยจึงขอมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศคุณงามความดี ณ บริเวณห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
(เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566)