“พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27”
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธี รับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ระหว่าง พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 (ท่านเดิม) และ คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.)