มณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และผู้บัญชาการค่ายประเสริฐสงคราม
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจะได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศ และ พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปนั้น
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ ผู้บัญชาการค่ายประเสริฐสงคราม ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์, พิธีสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม,พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,พิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และผู้บัญชาการค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพล ร่วมในพิธี ณ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 29 กันยายน 2566)