มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธี รับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2 ระหว่าง พลเอก สวราชย์ แสงผล หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา(แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านเดิม) และ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) โดยได้ลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ฯ ณ ห้องประชุม อาคารกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จากนั้น ได้กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดหมู่ธงของหน่วย ร่วมในพิธีฯ โดยมี พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้ควบคุมแถวหมู่ธง โดยมี คณะข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ