สม.ทบ. สาขา มทบ.27 ประชุมถ่ายทอดนโยบาย สม.ทบ. สาขา ทภ.2
คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดนโยบาย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2567 ให้แก่สมาชิกแม่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป
ในโอกาสนี้ืพลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เข้าร่วมพบปะสมาชิกแม่บ้าน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ มณฑลทหารบกที่ 27