“ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานอาหารกายอาหารใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27”
โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พระเมธีวัชราภรณ์ ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณะอาจารย์ นักศึกษา จำนวน 100 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ตามโครงการอาหารกายอาหารใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 โดยได้เข้าศึกษาดูงานจำนวน 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่
1. ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน
2. การเพาะเมล็ดพันธุ์
3. การเตรียมดินและการเตรียมแปลง
4. แปลงอาหารครัวเรือน
5. การทำน้ำหมักและทำสารกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
6. การเพาะเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง/ไก่ประดู่หางดำ
ซึ่งคณะฯได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่างๆเป็นอย่างดี