“กกล.รส.จว.ร.อ.เข้าแก้ปัญหา ผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบการจราจร บริเวณหน้าค่ายฯ”
เช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม ส่วนราชการ ๔ ฝ่าย คือฝ่ายปกครอง, ฝ่ายตำรวจ, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ ฝ่ายทหาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ จากการจัดระเบียบการจราจร บริเวณหน้าค่ายฯ ถนนกองพลสิบ และถนนผดุงพานิช ต่อจากนั้นเวลา 09.30 น. คณะได้เดินทางไปพบปะสอบถามปัญหา กับกลุ่มผู้ค้า ผู้ได้รับผลกระทบจาการจัดระเบียบดังกล่าว ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการสำรวจทำแบบสอบถาม กับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์บนถนนดังกล่าวทุกฝ่าย รวมทั้งชุมชนรอบค่ายฯ เพื่อหาข้อสรุป ต่อไป