ผบ.มทบ.27 ร่วมประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไววัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID 19) จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระมัดระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯเพื่อร่วมวางแผนป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความปลอดภัย โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID 19) จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2563 อย่างเคร่งครัด ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ เน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ผ่าน ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชน เกิดความ เชื่อมั่น ลดการตื่นตระหนก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก ตามขีดความสามารถโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป