มทบ.27ร่วมพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับผบกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ2561
วันนี้(11 มิถุนายน2561)เวลา1330น.ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27เป็นผู้แทนร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุม
โครงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยจะสนับสนุนกิจกรรมใน3ด้าน ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสนับสนุนวัสดุกายอุปกรณ์ และด้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู https://www.youtube.com/watch?v=vPQM_CqqXAo