“สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านแดง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร “
วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้าน เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมคณะตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี 2567 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแดง ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ